Jdi na obsah Jdi na menu
 


PR Lipovské upolínové louky

23. 9. 2010

-- přírodní rezervace Lipovské upolínové louky -- 

  lipovky-.jpg                   Foto: Eva Zatloukalová

Přírodní rezervace Lipovské upolínové louky  se rozkládá v k.ú. Lipová a Brodek u Konice. Má celkovou rozlohu 5,3 ha a rozkládá se v úzké nivě pramenné části říčky Okluka, která územím protéká směrem od západu k obci Lipová. Území má protáhlý tvar od západu k východu, tvoří jej vlhké až podmáčené louky. Chráněné území částečně zabírá také svahy nad nivou, z jižní strany je území lemováno souvislým lesem.
Hlavním motivem ochrany území byl v době vyhlášení výskyt upolínu nejvyšího (Trollius altissimus)  a zachovalá vlhkomilná a mokřadní společenstva a organismů v nivě pramenné části potoka, málo poznamenaného melioracemi.
 

        lipovky-1.jpg           Foto: Eva Zatloukalová 

V území dříve některé plochy (v závislosti na dostupnosti a stupni podmáčení) byly postupně ponechávány samovolnému vývoji, hospodaření na některých loukách ustávalo.  Trend z minulosti již skončil a většina ploch luk se vrací řízenou péčí do polopřirozeného stavu.

Lokalita je v současnosti významná především výskytem několika zvláště chráněných druhů vyšších rostlin: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a výskytem dalších ohrožených druhů rostlin, jako např. ostřice odchylná (Carex appropinquata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa). Na lokalitě byly zaznamenán také ohrožený druh mechu:  rokyt luční (Hypnum pratense), který roste na zrašelinělém místě v západní části lokality a vzácnější epifyt  prstenatka plazivá (Platygyrium repens) na kůře vrby. Za zmínku také stojí i několik dalších druhů: kadeřavec obecný (Ulota crispa) vzácnější obligátní epifyt zaregistrován na vrbě při záp. hranici území, bařinatka nažloutlá (Calliergon stramineum) mezi rašeliníkem, a nenápadný mech měchýřočepka hruškovitá (Physcomitrium pyriforme) na rýpaninách a v kolejích po traktoru uprostřed vlhkých luk.

 

 lipovky_tephros_crispa.jpg -cirsium_oleraceum-kvet.jpg lipovky_upolin.jpg              starček potoční                              pcháč zelinný                             upolín nejvyšší

Na závěr: Tato rezervace představuje to lepší, co je v současné době k vidění z mokřadních luk Drahanské vrchoviny. Mokré louky ve vrcholové partii Drahanské vrchoviny byly ve většině případů v době masívního odvodňování zlikvidovány. Na jejich místech se dnes nacházejí druhově chudé, spíše mezofilní louky. Proto je důležité tyto poslední zbytky mokřadních luk chránit. Tato oblast horního toku Okluky je krajinářsky velmi zajímavá. Asi polovina luk je kosena, louky v rezervaci jsou již po několik let koseny členy ČSOP, a také díky tomu se je podařilo částečně ochránit před expanzí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a ostřice třeslicovité (Carex brizoides). Tyto druhy velmi rychle expandují do neobhospodařovaných lučních porostů na celé Drahanské vrchovině.