Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Nivské louky

23. 9. 2010

-- přírodní památka Nivské louky --

          nivske_louky-biotop.jpg

Vlhké louky najdem u obce Niva mezi horním rybníkem a silnicí na Bousín. Výměra je 7,62 ha, nadmořská výška 586 – 605 m. Horní část tvoří střídavě vlhká pcháčová louka a bažinatý zazeměný malý rybník. Zde se vyskytuje hadí mord nízký (Scorzonera humilis), zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), okolo bažinaté části roste vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a porost ostřice zobánkaté (Carex rostrata). Dolní část tvoří mozaika ostřicových luk se suchopýrem, tužebníkovou ladou s vysokými ostřicemi, chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), třtinou šedavou (Calamagrostis canescens) a pcháčová louka. Mírně zde začíná expandovat ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). Z významných druhů se tu vyskytuje hojně prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a upolín nejvyšší (Trollius altissimus), dále ptačinec bahenní (Stellaria palustris), čertkus luční (Succisa pratensis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) -  malá populace zastíněná olšemi a proto nekvetoucí, suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), kuklík potoční (Geum rivale), starček potoční (Tephroseris crispa). Zajímavý je výskyt starčeku vodního (Senecio aquaticus), který na Drahanské vrchovině dosahuje východní hranice svého areálu  a je zde poměrně vzácný. V sousedství luční enklávy je olšový lem toku Bílé Vody a rozvolněná bažinná olšina s ostřicí prodlouženou (Carex elongata). Celá území je významné i výskytem obojživelníků.

 nivske_louky-biotop1.jpg

V horní části pravděpodobně došlo v nedávné době ke hnojení umělými hnojivy. Následkem toho zanikla populace prstnatce májového a došlo k prořídnutí populací některých citlivých rostlinných druhů (tolije bahenní). Dolní část je při vyšších stavech vody přeplavovaná a přesycovaná živinami. Proto je nutné dvojí kosení během vegetace. Nivské louky se při dodržení kvalitního managementu podaří udržet a výhledově i zlepšit jejich rostlinnou diverzitu.

 senecio_aquaticus-kvetenstvi.jpg nivske_louky-vachta.jpg nivske_louky-ptacinec.jpg             starček vodní                                 vachta trojlistá                                 ptačinec bahenní

Závěrem: Nivské louky představují fragmenty bývalých cenných společenstev podmáčených až střídavě vlhkých luk vyšších poloh Drahanské vrchoviny na kontaktu s územím Moravského krasu. Horní část luk je v současné době obhospodařována formou pastvy skotu, nižší partie jsou koseny. Podmáčená louka v protoru mezi olšinou, rybníkem a zastavěným územím je kosena 2 x ročně členy ČSOP, louka s výskem starčku vodního je kosena soukromým zemědělcem. I přes řadu negativních jevů ovlivňujících území je vhodné tuto lokalitu chránit i nadále, protože většina lokalit v okolí byla zlikvidována v rámci melioračních akcí.