Jdi na obsah Jdi na menu
 


                               

Dva roky po tragické smrti našeho kamaráda botanika Petra Albrechta vznikla 7.11. 2003 ZO ČSOP Hořepník se specializací na botaniku.  Dnes máme za sebou 15 let činnosti v ochraně přírody na Prostějovsku....          

      Náplň naší činnosti:

 
 • Práce na přírodních lokalitách, které jsou spojené se zachováním a vytvářením druhové pestrosti.
 • Drobné projekty přírodovědného výzkumu v rámci květeny České republiky.
 • Pořádání propagačních výstav fotografií o květeně regionu nebo z našich botanických expedic.
 • Publikační činnost na vybraná ochranářská a floristická témata.
 • Akce na vzdělávání členů a příznivců ZO Hořepník.
 •  Botanické exkurze v ČR a botanické expedice do zahraničí.
 • Zapojení do práce Pozemkového spolku Prostějovsko v rámci Hnutí pozemkových spolků ČR.
 • Máme napojení na Českou botanickou společnost, Orchideaklub Brno a akademické pracovníky na několika katedrách botaniky významných vysokých škol v České republice. Naše kontakty rozšiřujeme i do zahraničí.

 

 

snimek1.jpgsnimek2.jpgsnimek3.jpgsnimek4.jpg

 

Ochranářské floristické mapování mokřadních lokalit vrcholové části Drahanské vrchoviny a zhodnocení důsledků změn klimatu na jejich následný stav.

Na úvod:

Zveme vás na akci ochranářské botaniky. Je to pomoc přírodě. Pokud chceme zachovat přírodní dědictví, je třeba zjistit co zvláště ochránit. ZO ČSOP Hořepník organizuje botanické mapování formou hromadní akce s pokud možno co největším počtem účastníků. Máme za sebou úspěšná mapování na Pálavě, Hustopečské pahorkatině, v Moravském krasu nebo na slaniscích jižní Moravy. Získaná data pomáhají správám CHKO, střediskům AOPK a orgánům ochrany přírody krajských úřadů v jejich práci. Ochranářský floristický minikurz je efektivním nástrojem pro získání velkého počtu dat pro potřebu ochrany přírody.

Současný stav řešené problematiky.

Vrcholová část Drahanské vrchoviny patří fytogeograficky do okrsku mezofytika 71b. Drahanská vrchovina. Mapované území dle výškového vegetačního členění se rozprostírá převážně v oblasti submontánní. Sledovanou oblast dělí ve směru východ - západ hranice mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Přes dlouhou dobu trvajícím zemědělským a lesnickým využíváním krajiny se ve sledované oblasti zachovalo mnoho mokřadních a mokřadně - lučních území. Bylo zde vyhlášeno 16 zvláště chráněných území. O ZCHÚ se pečuje v rámci činnosti obou příslušných krajských úřadů na dobré úrovni. Je zde ovšem řada drobných, v některých případech i větších lokalit, které by si zasloužili vzhledem ke svým přírodním hodnotám alespoň nějakou formu územní ochrany. V posledních letech ovšem nastává situace, která je zásadní pro všechny mokřadní biotopy. Změna klimatu a úbytek vody v krajině. Absolutní většina významných lokalit je alespoň z části odvodňovaná a s narušeným vodním režimem. Zániku mokřadních společenstev v mnoha případech zabránily nepropustné jílové půdy okolo pramenišť, které nepropustily vodu do zahloubených koryt vodotečí. 

Charakteristika dosavadní činnosti v okruhu řešené problematiky.

Mokřady zahrnuté v ZCHÚ jsou udržovány odbornými managementovými zásahy v souladu s plány péče, ostatní lokality jsou koseny vlastníky nebo zemědělci většinou bez odborného řízení. Do Programu péče o krajinu je zařazena jen jedna lokalita. Provádění managementů ZCHÚ je často obtížné z důvodu nedostatku vhodných realizátorů managementových prací.

Další stránkou je průzkum a informace o současném stavu krajiny vrcholové části Drahanské vrchoviny. V posledním období vznikly na části regionu dvě studentské diplomové práce. Jednalo se o rešerši starých dat a jejich srovnání se současnou situací. Pro potřebnou komplexní studii mokřadních lokalit regionu jsou použitelné jen rámcově.

Základní informace

Akci pořádá ZO ČSOP Hořepník a je plánována na tři dny 24. – 26. května.

Ubytování je zajištěno v rekreačním zařízení Athéna v obci Suchý u Benešova na Drahanské vrchovině.

Pro účastníky je zajištěno ubytování s polopenzí zdarma. Zvláštní požadavky na stravování včas nahlaste.

Účastníci používající vlastní auto na dopravu mapovacích skupin obdrží finanční příspěvek na pohonné hmoty.

Pracovní skupiny (nejméně pětičlenné) se budou vytvářet na tři dny od pátku, nebo na dva dny od soboty. V každé skupině bude určen člen na pořizování fotodokumentace.

Zápisy budou do škrtacích seznamů a do připravených mapových příloh.

Místa terénních pochůzek si skupiny vylosují.

Po oba večery budou členové skupin referovat (včetně promítání fotodokumentace) pro ostatní účastníky FMK zprávu z terénní pochůzky, jak to bývá zvykem na akcích ČBS.

Metodika monitoringu lokalit

soupis nalezených druhů vyšších rostlin, na vybraných lokalitách i dominantních a indikačních druhů mechorostů                       

zákres populací vybraných druhů do map
zhodnocení vodního režimu lokality (zapíše se stav vodotečí, odvodňovacích kanálů a zadržování vody na lokalitě)
odhad dopadu opakovaného letního sucha na rostlinná společenstva mapovaných lokalit
negativní trendy ve vývoji rostlinných společenstev na lokalitách, např. šíření nežádoucích expanzních a plevelných druhů.
tvorba fotodokumentace

Vymezené území pro mapování se nachází v katastrech obcí Krásensko, Studnice, Odrůvky, Otinoves, Drahany, Rozstání, Baldovec, Niva, Protivanov, Žďárná, Suchý, Benešov, Pavlov, Kořenec, Pohora, Skřípov, Horní Štěpánov, Buková, Lipová.

Procházet se budou tyto ZCHÚ: PR Studnické louky, PR Pavlovské mokřady, PP Dolní Bělá, PP Nebeský rybník, PP Návesní niva, PP Nivské louky, PP Skelná huť, PP Rašeliniště v Klozovci, PP Pod liščím kupem, PP Louky pod Skalami, PR Uhliska, PP V chaloupkách, PP Pohorská louka, PR Pod Švancarkou, PP Skřípovský mokřad, PR Lipovské upolínové louky.

Z lokalit které nemají územní ochranu jsou naplánovány: Louky pod Mechlovem, Louky pod Hatmanem, Odrůvecké louky, Otinoveské louky, louka u obory Ždárná, louka nad rybníkem u obce Suchý, louky u kapličky u osady Pavlov, louka v trati Kocourov, Horní Štěpánov - Dolní mlýn, Skřípovské boří, Buková - Nad koupalištěm. Tento seznam zatím není úplný.

Sledované rostlinné druhy

Trollius altissimus, Dactylorhiza majalis, Valeriana dioica, Pedicularis sylvatica, Phyteuma orbiculare, Stellaria palustris, Tephroseris crispa, Scorzonera humilis, Crepis succisifolia, Carex hartmanii, Carex rostrata, Carex umbrosa, Carex paniculata, Carex appropinquata, Iris sibirica, Salix rosmarinifolia, Salix pentandra, Menyanthes trifoliata, Thalictrum aquilegifolia, Achillea ptarmica, Laserpitium prutenicum, Trifolium spadiceum, Peucedanum palustre, Eriophorum angustifolium,.

 

O naší akci seznámíme vedení obcí, v jejichž katastrech bude mapování probíhat. Bude to pokusná záležitost, jak do problematiky ochrany mokřadů zapojit i obce. Umožníme starostům, nebo jejich zástupcům, aby se zúčastnili terénní pochůzky s mapovací skupinou.

 

Cíl a předpokládané výstupy z projektu

 • Revize aktuálního stavu biotopů vybraných významných mokřadních lokalit ve vrcholové části Drahanské vrchoviny v návaznosti na opakovaná letní sucha v posledních letech.
 • Vypracovaný souhrn aktuálních dat o situaci vybraných mokřadních lokalit vrcholové části Drahanské vrchoviny, které bude využit orgány státní ochrany přírody. Tyto podklady budou odrazovým kamenem pro projekty na zachování mokřadů, které trpí nedostatkem vody z důvodu změny klimatu.
 • Seznámení vedení obcí o problematice ochrany mokřadů týkajících se lokalit v jejich katastrálním území, kde proběhlo mapování.
 • Výstupy dat po zpracování budou publikovány do odborného periodika České botanické společnosti.
 • Data a fotografie použijeme v chystané celobarevné publikaci o květeně mokřadů Drahanské vrchoviny, která vyjde koncem roku.
 • Obohacení odborných znalostí účastníků projektu při večerních prezentacích mapovacích skupin.
 • Rozšíření nálezové databáze NDOP.                                                                  

 

 

 

 

 

ostřice drobná

13. 5. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

jmelí bílé borovicové

11. 4. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

podbílek šupinatý

5. 3. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

bažanka roční

21. 2. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

švihlík krutiklas

8. 2. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

jetel prostřední

21. 1. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

suchopýr štíhlý

9. 1. 2019

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

protěž bažinná

21. 12. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

křivatec český pravý

3. 12. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

prvosenka vyšší

26. 11. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

hořec brvitý

16. 11. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

chrastavec rolní

15. 10. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

pampeliška Nordstedtova

18. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

krabilice mámivá

5. 9. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

tajnička rýžovitá

20. 7. 2018

 
Celý příspěvek | Rubrika: Rostliny | Komentářů: 0

Fotoalbum

Alpi Ligure 2018

Datum: 30. 12. 2018
Fotografií: 192
Složek: 0

Alpi Maritime F 2018

Datum: 30. 12. 2018
Fotografií: 243
Složek: 0

Flüelapass CH 2018

Datum: 6. 1. 2019
Fotografií: 241
Složek: 0

Kvarner ostrovy 2018

Datum: 29. 12. 2018
Fotografií: 182
Složek: 0

Monte Baldo Nord 2018

Datum: 30. 12. 2018
Fotografií: 113
Složek: 0

Slovinsko - Istrie 2018

Datum: 29. 12. 2018
Fotografií: 221
Složek: 0

Vysoké Taury 2018

Datum: 30. 12. 2018
Fotografií: 119
Složek: 0

Z Cima di Lombardi do Therme di Valdieri 2018

Datum: 30. 12. 2018
Fotografií: 160
Složek: 0

Babí hora (Diablak) nejvyšší hora Beskyd

Datum: 26. 3. 2016
Fotografií: 36
Složek: 0

Bibione - na sever od pláží je zajímavá rezervace.

Datum: 14. 3. 2017
Fotografií: 75
Složek: 0

Borytování na Pálavě 2017

Datum: 16. 5. 2017
Fotografií: 9
Složek: 0

Borytování na Pálavě 2018

Datum: 22. 5. 2018
Fotografií: 18
Složek: 0

Botanický deštivý návrat přes prameny řeky Gail

Datum: 14. 3. 2017
Fotografií: 105
Složek: 0

Bulharsko 2009

Datum: 19. 3. 2016
Fotografií: 318
Složek: 0

Bulharsko 2010 Kom, Pirin a okolí

Datum: 19. 3. 2016
Fotografií: 170
Složek: 1

Bulharsko 2010 Rodopy, Rila

Datum: 19. 3. 2016
Fotografií: 129
Složek: 0

Činnost v roce 2014

Datum: 3. 4. 2015
Fotografií: 81
Složek: 0

den země 2018

Datum: 7. 5. 2018
Fotografií: 16
Složek: 0

Druhá fáze mapování Děvín - Kotel - Soutěska duben 2015

Datum: 5. 3. 2017
Fotografií: 96
Složek: 0

Exkurze po Jeseníkách

Datum: 19. 3. 2016
Fotografií: 95
Složek: 0

Expedice Gargáno 1 -sever

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 145
Složek: 0
Komentářů: 0

Expedice Gargáno 2- Jih

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 130
Složek: 0

Expedice Gargáno 3- Monte Sant´Angelo

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 94
Složek: 0

Expedice Gargáno 4 - Foresta Umbra a východ

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 83
Složek: 0

Expedice Gargano 5- Pobřeží

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 73
Složek: 0

Expedice Gargano 6- La Majella

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 156
Složek: 0

Expedice Gargano 7- Cestou z Gargána

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 48
Složek: 0

Expedice Istrie 1- Cesta na ostrovy

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 134
Složek: 0
Komentářů: 0

Expedice Istrie 2- Ostrovy Cres a Lošinj

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 217
Složek: 0

Expedice Istrie 3- Istrijský poloostrov

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 102
Složek: 0
Komentářů: 0

Expedice Istrie 4- Mys Kamenjak a cesta domů

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 236
Složek: 0

Falakró 2010

Datum: 19. 3. 2016
Fotografií: 108
Složek: 0

Hořepník 15 let

Datum: 11. 1. 2019
Fotografií: 11
Složek: 0

Krym 2012 - 2

Datum: 25. 4. 2016
Fotografií: 89
Složek: 0

Krym 2012 - 3

Datum: 25. 4. 2016
Fotografií: 190
Složek: 0

Krym 2012 - 4

Datum: 25. 4. 2016
Fotografií: 96
Složek: 0

Krym 2012 - 5

Datum: 25. 4. 2016
Fotografií: 118
Složek: 0

Krym 2012 -1 příjezd

Datum: 25. 4. 2016
Fotografií: 192
Složek: 0

Maďarsko 2011 srpen

Datum: 25. 8. 2016
Fotografií: 271
Složek: 0

Managementový tábor Němčany u Slavkova 2015

Datum: 4. 3. 2016
Fotografií: 57
Složek: 0
Komentářů: 0

Managementový tábor Ondratice 2015

Datum: 25. 8. 2015
Fotografií: 108
Složek: 0

Managementy 2017 Ondratice, Drysice, Kobeřice

Datum: 25. 6. 2017
Fotografií: 44
Složek: 0

Monte Baldo, pohoří u Lago di Garde

Datum: 27. 2. 2016
Fotografií: 299
Složek: 0

NEW Monte Barro

Datum: 10. 3. 2019
Fotografií: 123
Složek: 0

NEW Plaine des Maures a pobřeží Massif de l'Esterel

Datum: 10. 3. 2019
Fotografií: 74
Složek: 0

ondratice, bílá skála 2018

Datum: 8. 6. 2018
Fotografií: 11
Složek: 0

Orchideje - ukázka z publikace Kruštíky České republiky

Datum: 13. 4. 2013
Fotografií: 31
Složek: 0

Orchideje ze střední Evropy jsou stejně krásné jako tropické.

Datum: 10. 4. 2013
Fotografií: 96
Složek: 0

Pangeo 2010

Datum: 19. 3. 2016
Fotografií: 194
Složek: 0

Pico del Teide

Datum: 17. 1. 2019
Fotografií: 62
Složek: 0

Přírodní lokality v péči ZO Hořepník

Datum: 1. 2. 2013
Fotografií: 25
Složek: 0

Rumunsko 2009

Datum: 19. 3. 2016
Fotografií: 248
Složek: 0

Severní Lombardie - návštěva u kolegů z Le Gambiente

Datum: 11. 2. 2017
Fotografií: 312
Složek: 0

Srpnový výjezd za halofyty v r. 2009

Datum: 25. 8. 2016
Fotografií: 176
Složek: 0

To nejlepší z Krkonoš

Datum: 2. 9. 2018
Fotografií: 19
Složek: 0

Víkend pro přírodu 2016 Němčany

Datum: 19. 9. 2016
Fotografií: 26
Složek: 0

Víkend pro přírodu 2016 Ondratice

Datum: 9. 8. 2016
Fotografií: 53
Složek: 0

víkend pro přírodu 2017 Ondratice

Datum: 20. 8. 2017
Fotografií: 45
Složek: 0

víkend pro přírodu 2018 Němčany

Datum: 12. 11. 2018
Fotografií: 14
Složek: 0

víkend pro přírodu 2018 Ondratice

Datum: 18. 8. 2018
Fotografií: 35
Složek: 0

Výstup na Velký Choč

Datum: 19. 3. 2016
Fotografií: 151
Složek: 0

Významná nechráněná území Prostějovska

Datum: 16. 2. 2013
Fotografií: 148
Složek: 0

Významné lokality a rostliny na střední Moravě

Datum: 18. 5. 2014
Fotografií: 296
Složek: 0

Významné přírodní lokality okolo Plumlova

Datum: 17. 5. 2014
Fotografií: 226
Složek: 0