Jdi na obsah Jdi na menu
 


PP Čubernice

- přírodní památka Čubernice -

        cubernice_biotop.jpg

Přírodní památka Čubernice se nachází necelý kilometr severně od Plumlovské přehrady na strmém skalnatém svahu, a zahrnuje i travnaté návrší kolem kóty 332 m n. m. Toto chráněné území je v regionu zcela výjimečné. Podobný biotop stejné velikosti s odhaleným skalním podložím (kyselé kulmské břidlice) a teplomilnou vegetací bychom v širším okolí Prostějova hledali jen těžko. Od roku 1952 je lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území.

      cubernice_biotop1.jpg

Na hlubších půdách na ploše s mírnějším sklonem jsou vyvinuta společenstva acidofilních suchých trávníků teplých oblastí asociace Potentillo heptaphyllae- Festucetum rupicolae. Na extrémních stanovištích v dolní části území, kde se uplatňuje největší sklon svahu, můžeme vidět souvislé výchozy skalního podloží s velmi mělkou nebo žádnou vrstvou půdy. Zde se nachází v menší míře teplomilná společenstva jarních efemérních rozrazilů (efeméra - jednoletá rostlina s velmi krátkou vegetační dobou) asociace Festuco- Veronicetum dillenii a vegetace skalních výchozů asociace Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis. Ze vzácných rostlin, které tady rostou, můžeme jmenovat např. koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), rozrazil trojlaločný (Veronica triloba), pochybek prodloužený (Androsace elongata), křivatec rolní (Gagea villosa), diviznu brunátnou (Verbascum phoeniceum), mateřídoušku panonskou (Thymus panonnicus), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), ostřici nízkou (Carex humilis), pomněnku drobnokvětou (Myosotis stricta), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), bělolist rolní (Filago arvensis), ožanku kalamandru (Teucrium chamaedrys), sesel sivý (Seseli osseum), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) a vikev hrachorovitou (Vicia lathyroides).

   cubernice_pulsatilla_grandis.jpg   cubernice_holosteum_umbellatum.jpg   cubernice_filago_arvensis.jpg

                   koniklec velkokvětý                     plevel okoločnatý                           bělolist rolní

 Lesní části zahrnuté do chráněného území a ochranného pásma mají charakter nepůvodních porostů, které neodpovídají zdejším přírodním poměrům. Převažuje zde trnovník akát (Robinia pseudacacia) a stanovištně nevhodný smrk ztepilý (Picea abies). Akát představuje v současné době také vážné nebezpečí pro nelesní partie chráněného území, do kterých se rychle šíří z okolních lesních porostů. I když bylo toto území chráněno mezi prvními na okrese Prostějov, kromě vyhlášení se výraznější péče o lokalitu neprováděla, a tak zde postupně probíhalo přirozené rozrůstání dřevin. V současnosti také více než polovinu délky hranice ZCHÚ obklopuje souvislá zástavba chatařské a zahrádkářské kolonie, což se projevuje samovolným nebo i záměrným šířením nepůvodních druhů do rezervace.

   cubernice_veronica_triphyllos.jpg   cubernice_veronica_triloba.jpg   cubernice_cerastium_glutinosum.jpg

             rozrazil troklanný                                rozrazil trojlaločný                                  rožec lepkavý

 Po roce 1990 se začali o lokalitu starat členové ČSOP Prostějov. Byl vyřezán nálet dřevin a travní porosty jsou pravidelně kosené. Při ochranářských zásazích, které mají za cíl simulovat pastvu (kosení a odklízení biomasy), bylo ověřeno, že plochy lze vrátit k druhově bohatším rostlinným společenstvům. Přesto bude trvat ještě nejméně deset let, než se podaří zvrátit důsledky zanedbané péče v minulém období.

             cubernice_vyrez.jpg

Na závěr: Jak již bylo řečeno výše, jedná se o jednu z nejcennějších xerotermních lokalit Plumlovska s výskytem velkého množství chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů v jedinečně vyvinutém biotopu skalní stepi. V roce 2008 byl proveden razantní výřez dřevin v dolní části skalního biotopu a do budoucna je naplánováno pokračovat s výřezem dále na svazích po proudu říčky Čubernice. Vše ale záleží na dostatku finančních prostředků. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář